KONKURS NA PRACĘ BADAWCZĄ

Geneza Ogólnopolskiej wystawy młodej plastyki w 1955 roku w Warszawie

ORGANIZATOR

Fundacja „ARSENAŁ 55”, ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

CZAS TRWANIA

30 września 2019 roku — 1 czerwca 2020 roku

Cele konkursu

 1. Uzupełnienie wiedzy o historii przemian w sztukach pięknych w Polsce w latach 50. XX wieku.
 2. Poszukiwanie nowych źródeł historycznych odnoszących się do życia i twórczości artystów lat 50.
 3. Przywrócenie świadomości historyczno-artystycznej dotyczącej znaczenia wystawy w Arsenale.

Wymogi merytoryczne

 1. Opisanie zmian w sztukach plastycznych po Walnym Zjeździe Literatów Polskich w 1949 w Szczecinie na którym zadekretowano realizm socjalistyczny.
 2. Naukowe opracowanie wydarzeń w środowiskach artystycznych w Polsce, które doprowadziły do organizacji Ogólnopolskiej wystawy młodej plastyki w 1955 roku w Warszawie.
 3. Określenie roli czterech inicjatorów wystawy: Janiny (Janki) Jasińskiej, Marka Obeländera, Jacka Sienickiego, Jana (Janka) Dziędziory.
 4. Zbadanie przyczyny nagłej zmiany stanowiska ówczesnych władz partii robotniczej w stosunku do idei organizacji wystawy i wydania zgody na jej organizację.
 5. Zwrócenie uwagi na przełomowe znaczenie tego wydarzenia kulturowego poprzez usytuowanie go w kontekście polityczno-społecznym lat 50. XX wieku.

Uczestnicy

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób mających ukończone 18 lat.
 2. Wykluczone są z konkursu osoby związane z Fundacją „ARSENAŁ 55” lub biorące udział w organizacji konkursu.

Forma prac konkursowych

Prace mogą być przesyłane w formie papierowej na adres Fundacji listem poleconym lub elektronicznej w pliku DOC. Prace nie powinny przekraczać 1800 znaków ze spacjami na stronę oraz powinny spełniać wymogi edytorskie dla prac naukowych.

Jury konkursu

 1. Jury powołane będzie przez zarząd Fundacji.
 2. W pracach jury będą mieli prawo uczestniczyć bez prawa głosu, członkowie zarządu oraz rady Fundacji.
 3. Jury powołane będzie przez zarząd Fundacji.
 4. Członkami jury mogą być tylko osoby zajmujące się profesjonalnie historią lub historią sztuki.
 5. W przypadku stwierdzenia przez jury, że prace nie spełniają wymogów merytorycznych i metodologicznych zawartych w regulaminie, jury zastrzega sobie prawo nie przyznania żadnej nagrody.
 6. Jury może przyznać jedną lub kilka nagród.

Nagrody

 1. Główna nagroda wyniesie 25 tysięcy złotych.

Zasady ogólne konkursu

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany przestrzegać ogólne warunki konkursu. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu praca takiego uczestnika będzie odrzucona przez jury.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników podczas prowadzenia badań dotyczących tematyki konkursu.
 3. Organizator ma prawo w uzasadnionym przypadku anulować konkurs oraz zmienić termin składania prac.
 4. Do dyspozycji wszystkich uczestników konkursu będzie udostępniony, w formie cyfrowej, wywiad z ostatnim żyjącym naocznym świadkiem wydarzeń, które doprowadziły do wystawy w 1955 roku.
 5. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do 15 grudnia 2019 roku w formie papierowej na adres Fundacji lub w formie elektronicznej. Wszystkie dane dostępne są na stronie internetowej Fundacji: http//www.arsenal55.pl.